Algemene voorwaarden
Hieronder ziet u de algemene voorwaarden van Latrelatie.nl & Latrelatie.be

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een datingdienst digitaal aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op
afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst
waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd datingsysteem met de mogelijkheid voor een betaald lidmaatschap te gaan, en daarbij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden;

Techniek voor communicatie op afstand:
Datingsysteem (Latrelatie.nl, Latrelatie.be)  dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand
met betrekking tot lidmaatschap voor een bepaalde prijs en een bepaalde periode ;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Latrelatie.nl – Latrelatie.nl onderdeel van FOXO

E-mailadres: info@latrelatie.nl, info@latrelatie.be

KvK-nummer: 55355234

BTW-identificatienummer: NL002187394B65

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat
de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand
elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument
op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat
de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene
voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is
het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de
consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het lidmaatschap en de periode van afname met de bijbehorende prijs. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het lidmaatschap door de
consument mogelijk te maken.

Elk lidmaatschap bevat zodanige informatie, dat
voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,
die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:

· de prijs inclusief belastingen;

· de eventuele kosten van de transactie;

· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

· de wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst;

· de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

· de hoogte van het tarief voor
communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek
voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag
dan het basistarief;

· indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

· de wijze waarop de consument voor het
sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de
hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen
voordat de overeenkomst tot stand komt;

· de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

· de gedragscodes waaraan de ondernemer
zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes
langs elektronische weg kan raadplegen; en

· de minimale duur van de overeenkomst op
afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of
periodieke aflevering van het gekozen lidmaatschap.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van
het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs
elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot
stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch
kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen
in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke
kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het lidmaatschap aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat
deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het emailadres van Latrelatie waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze
waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel
een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze
voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al
aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de
overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar
of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft
verplicht tot het leveren van een reeks van producten is de bepaling in
het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6a – Herroepingsrecht na het afsluiten van een lidmaatschap

1. Bij de aankoop van producten heeft de
consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na aan gaan van het lidmaatschap door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument het lidmaatschap niet misbruiken voor andere doeleinden dan waarvoor bestemd. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het lidmaatschap annuleren, door contact op te nemen met de klantenservice met duidelijke omschrijving.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten heeft de
consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan
der overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn
herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de
ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald
heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een
herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden
uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

voor losse kranten en tijdschriften;

voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a) betreffende logies, vervoer,
restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde
datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde
geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet
verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
BTW‑tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de
ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen
op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het
feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de
producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of
importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten
en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de
nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer
kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in
artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet
dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst
heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige
lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
terugbetalen.

Indien levering van een besteld product
onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging
zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending
zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of
vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de
consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties

De consument kan een overeenkomst die voor
onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming
van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten
hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is
overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op
afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als
een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na
voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet later is overeengekomen
dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan
binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte
van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument
heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de
vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te
brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende
bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig
deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de
overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten
worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van
14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien u een klacht heeft kunt u een email sturen naar info@latrelatie.nl, info@latrelatie.be

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op, voor afhandeling van uw klant.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene
voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument
zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Dé latrelatie dating site van Nederland en België

Schrijf je nu gratis in en chat met singles die ook opzoek zijn naar een latrelatie.

Copyright © 2022. Latrelatie.nl – Latrelatie.be